۵-۲- انتخاب سایت طراحی ... عنوان یکی از زیباترین روستاهای استان گیلان در حدفاصل ...
فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان موضوع ۱-۳- ضرورت موضوع ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۵- سوالات تحقیق ۱-۶- روش تحقیق ۱-۷- واژه شناسی فصل دوم: سوابق نظریه ای و پایگاه تحقیق ۲-۱- مقدمه ۲-۲- اهمیت گردشگری روستایی ۲-۳- تعریف گردشگری ۲-۴- گونه شناسی ۲-۵- رویکردهای مفهومی ۲-۵-۱- اکوتوریسم ۲-۵-۲- گردشگری پایدار ۲-۵-۲-۱- توسعه پایدار ۲-۵-۲-۲- شاخص های گردشگری پایدار ۲-۵-۲-۳- پایداری در گردشگری روستایی ۲-۶- گردشگری روستایی ۲-۶-۱- پیشینه گردشگری روستایی ۲-۶-۲- تعریف گردشگری روستایی ۲-۶-۳- اهداف عمده گردشگری روستایی ۲-۶-۴- فرصتهاو تهدیدهای موجود در گردشگری روستایی ۲-۶-۵- محصولات تفرجگاه های گردشگری روستایی ۲-۶-۶- بازاریابی تفرجگاه های گردشگری روستایی ۲-۶-۷- انواع گردشگری روستایی ۲-۶-۸- جاذبه های محیط زیست روستایی ۲-۶-۹- اقامتگاه ها در روستاها ۲-۶-۹-۱- کمپینگ و چادر ۲-۶-۹- ۲- خانه های ییلاقی ۲-۶-۱۰- حمل و نقل در روستا ۲-۷- تجارب جهانی در زمینه دهکده های گردشگری ۲-۷-۱- دهکده گردشگری هاسیندا ۲-۷-۲- مرکز گردشگری بوم شناختی کانچانابوری (تایلند) ۲-۷-۳- دهکده گردشگری کلاردشت ۲-۷-۴- دهکده گردشگری بوم گردی الموت ۲-۸- جمعبندی فصل سوم: شناخت وتحلیل وضع موجود ۳-۱- مقدمه ۳-۲- شناخت در حوزه فرادست ۳-۲-۱- موقعیت جغرافیایی ۳-۳- شناسایی در حوزه مداخله (محدوده روستا( ۳-۳-۱- شناسایِی مولفه اجتماعی و فرهنگی روستا ۳-۳-۲- شناسایی مولفه اقتصادی در روستا ۳-۳-۲-۱- زراعت ۳-۳-۲-۲- دامداری ۳-۳-۲-۳- صنایع ۳-۳-۲-۴- خدمات ۳-۳-۲-۵- آسیب شناسی اجتماعی و اقتصادی ۳-۳-۳- بررسی مولفه زیست محیطی در روستا ۳-۳-۳-۱- آسیب شناسی و تهدیدهای زیست محیطی ۳-۳-۴- شناسایی مولفه کالبدی و زیبایی شناختی در محیط روستا ۳-۳-۴-۱- تاریخچه پیدایش روستا ۳-۳-۴-۲- شناخت عوامل مؤثر در شکل گیری روستا و مراحل توسعه آن ۳-۳-۴-۳- بررسی وضعیت کلی ساختمان ها و کیفیت ابنیه ۳-۳-۴-۴- فضاهای عمومی و مشترک ۳-۳-۴-۵- بررسی شبکه های ارتباطی و کیفیت معابر ۳-۳-۴-۶- شناخت و بررسی گره ها و کانونهای عمده فعالیت در روستا ۳-۳-۵- شناخت مراکز تفرجگاهی و جاذبه های گردشگری روستا ۳-۴- امکانات ،پتانسیلها، نقاط قوت و ضعف ۳-۵- جمعبندی فصل چهارم: معیارها واصول طراحی دهکده های گردشگری ۴-۱- مقدمه ۴-۲- ارائه اصول طراحی دهکده های گردشگری ۴-۲-۱- بهبود کیفیت محیط زیست ۴-۲-۱-۱- راهبردهای دستیابی به کیفیت زیست محیطی ۴-۲-۱-۲- خطوط راهنما برای دستیابی به بهبود کیفیت زیست محیطی ۴-۲-۲- ارتقای سطح اجتماعی -فرهنگی دهکده ۴-۲-۲-۱- راهبردهای دستیابی به بهبود وضعیت اجتماعی-فرهنگی دهکده ۴-۲-۲-۲- خطوط راهنما برای دستیابی به بهبود وضعیت اجتماعی و فرهنگی دهکده ۴-۲-۳- ارتقای وضعیت اقتصادی دهکده ۴-۲-۳-۱- راهبردهای دستیابی به ارتقای وضعیت اقتصادی دهکده ۴-۲-۳-۲- خطوط راهنما برای دستیابی به ارتقا وضعیت اقتصادی دهکده ۴-۲-۴- ساماندهی کالبدی دهکده ۴-۲-۴-۱- راهبردهای دستیابی به ساماندهی کالبدی دهکده ۴-۲-۴-۲- خطوط راهنما برای دستیابی به ساماندهی کالبدی دهکده ۴-۳- پرسشنامه آماری ۴-۳-۱- انگیزه های سفر ۴-۳-۲- دسترسی و اقامت ۴-۳-۳- امکانات موجود در روستا ۴-۳-۴- تعریف عملکردهای جدید در روستا ۴-۳-۵- نتایج حاصل از پرسشنامه ۴-۴- ضوابط طراحی برای دهکده گردشگری ۴-۵- جمعبندی فصل پنجم : طراحی سایت گردشگری ۵-۱- مقدمه ۵-۲- انتخاب سایت طراحی برای گردشگران ۵-۳- تحلیل سایت منتخب ۵-۴- بررسی الگوهای مختلف برای چیدمان فضاها در مجموعه های گردشگری ۵-۵- ارتباطات بین حوزه های عملکردی ۵-۶- تعریف حوزه های عملکردی برای دهکده گردشگری ۵-۷- فضاهای پیشنهادی عملکردهای مختلف سایت ۵-۸- تعریف برخی عملکردهای خاص در مجموعه های گردشگری و سرانه مورد نیاز آنها ۵-۹- طرح نهایی ۵-۹-۱- ویژگیهای طرح ۵-۱۰- مبانی طراحی عناصر مجموعه ۵-۱۰-۱- عوامل اقلیمی ۵-۱۰-۲- عوامل بصری ۵-۱۰-۳- عوامل نظم دهنده به کل مجموعه ۵-۱۱- جمعبندی